Vedtekter

VEDTATT 10. DESEMBER 2023 PÅ EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

1. STØTTEGRUPPAS NAVN

1.1 Støttegruppa heter «Støttegruppa 25. juni». Heretter «Støttegruppa» i vedtektene.

1.2 Støttegruppa holder til i Oslo kommune.

1.3 Foreningen er selveiende slik at ingen kan disponere foreningens formue, har krav på utdeling av overskudd eller hefter for foreningens gjeld.

2. FORMÅL OG RAMMER FOR ORGANISASJONEN

2.1 Støttegruppa er en frittstående religion-, livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig organisasjon som skal jobbe for å ivareta og sikre de etterlatte, overlevende, pårørende og berørtes interesser og hjelpen de har behov for.

2.2 Støttegruppa skal fremme de berørtes behov til offentlige myndigheter.

2.3 Støttegruppa skal jobbe for at terrorangrepet 25 juni og de berørte ikke blir glemt.

2.4 Støttegruppa skal jobbe for at de erfaringene som er gjort blir ivaretatt, og aktivt
formidles i Oslo og nasjonalt.

2.5 Støttegruppa anerkjenner terroren som et angrep på skeive, selv om det rammet
bredere enn det.

2.6 Støttegruppa vil jobbe med antirasisme og kjønns- og seksualitetsmangfold som
grunnverdier.

3. MEDLEMSKAP

3.1 Alle berørte, etterlatte, overlevende og pårørende i forbindelse til terrorangrepet den 25. juni 2022 kan være medlem av Støttegruppa.

3.2 Medlemskap i Støttegruppa er gratis.

3.3 Alle medlemmer påmeldt innen fristen har stemmerett på Støttegruppas årsmøte.

3.4 Tillitsvalgte skal gjøre seg kjent med og følge vedtekter og retningslinjer.

3.5 Årsmøtet skal fastsette etiske retningslinjer som setter standard for hvordan medlemmene opptrer seg i mellom og utad, og som beskriver hvordan konflikter og
klagesaker skal håndteres. Disse retningslinjene er bindende for alle medlemmer og ansatte.

3.6 Medlemmer som åpenbart motarbeider støttegruppas grunnleggende prinsipper, grovt bryter vedtekter og skriftlige retningslinjer eller som handler på en slik måte at det grovt kan skade organisasjonens omdømme, kan få medlemskapet sitt suspendert.

3.7 Forslag om eksklusjon kan fremmes enten av styret eller av årsmøtet. Vedtak om
eksklusjon krever 2/3 flertall blant medlemmene på årsmøtet.

3.8 En person som er ekskludert fra støttegruppa kan søke årsmøtet om å få igjen medlemskapet. Innvilgelse av søknaden krever simpelt flertall på årsmøtet. Slik søknad kan bare fremmes én gang.

4. ÅRSMØTET

4.1 Årsmøtet er Støttegruppas øverste organ.

4.2 Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mai måned.

4.3 Innkalling til årsmøtet skal bekjentgjøres for medlemmer og på støttegruppas kontaktside med 4 ukers varsel.

4.4 Innkalling og saksdokumenter skal sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet finner sted.

4.5 Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende tre uker før årsmøtet.

4.6 Årsmøtet skal behandle årsberetning, regnskap, innkomne forslag, budsjett,
handlingsplan, og foreta valg.

4.7 Regnskap for Støttegruppa skal legges frem på årsmøtet.

4.8 Revisjonsberetningen skal legges frem og godkjennes av årsmøtet .

4.9 Vedtektsendringer trer i kraft fra og med tidspunktet årsmøtet heves, med mindre
årsmøtet bestemmer noe annet.

5. VALGKOMITEEN

5.1 Valgkomiteen velges av årsmøtet og består av 3 medlemmer inkludert leder.

5.2 Valgkomiteen er ansvarlig overfor årsmøtet for å innstille kandidater til sentrale tillitsverv
i støttegruppa.

5.3 Valgkomiteens forslag skal være ferdig tre uker før årsmøtet.

5.4 Det skal legges vekt på mangfold av kjønnsidentitet og bakgrunn for å fremme god
representasjon i Støttegruppas tillitsverv.

6. VALG

6.1 Leder og nestleder velges for to år, men i ulike år, slik at leder og nestleder ikke fratrer
styret samtidig.

6.2 Årsmøtet kan unntaksvis velge leder eller nestleder for ett år f.eks for å komme i riktig
syklus.

6.3 Styremedlemmer og varamedlemmer velges for ett år.

6.4 Årsmøtet velger revisor.

7. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

7.1 Dersom 2/3 av medlemmene i Støttegruppa krever det, skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte.

7.2 Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte ved ⅔ flertall.

7.3 På ekstraordinært årsmøte behandles bare de saker som var foranledning til
innkallingen.

7.4 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med to ukers varsel.

8. STYRET

8.1 Styret består av fem eller sju faste medlemmer. Leder, nestleder og inntil fem
styremedlemmer. Det velges også inntil tre varamedlemmer.

8.2 Styret er beslutningsdyktig når 1/2 av styremedlemmene er til stede.

8.3 Styret kan ved frafall supplere seg selv med inntil to medlemmer.

9. STYRETS OPPGAVER

9.1 Styret er ansvarlig for at den daglige driften er i samsvar med formålet og vedtektene for
Støttegruppa.

9.2 Styreleder alene eller to styremedlemmer i fellesskap har signaturrett og tilgang til
støttegruppas økonomiske midler.

9.3 Styret er ansvarlig for at regnskapet blir ført i samsvar med god regnskapsskikk og i
henhold til gjeldende lover og regler.

9.4 Det skal føres protokoll fra alle styremøter og dette gjøres tilgjengelig for medlemmene.

9.5 Styret er ansvarlig for gjennomføring av årsmøtet.

9.6 Styret gir prokura.

10. ENDRING AV STYRINGSDOKUMENTER

10.1 Endringer av vedtekter for Støttegruppa krever to tredels flertall.

10.2 Øvrige dokumentendringer avgjøres med simpelt flertall.