Spørsmål og svar om erstatning etter 25. juni

Spørsmål og svar om erstatning etter 25. juni

De som befant seg i området under angrepet 25. juni 2022, kan ha rett på voldserstatning. For denne saken er det helt nødvendig å fremme kravet via en bistandsadvokat i forbindelse med rettssaken som pågår nå.

Det betyr at alle som kan ha krav, enten nå eller i fremtiden, må få seg bistandsadvokat og få kravet sitt fremmet snarest. Husk at selv om det går greit med deg nå, så kan du få senreaksjoner på det du har opplevd. Skal du da ha rett til erstatning av for eksempel tapt arbeidsinntekt, så må du komme med i saken nå.

Det er oppnevnt fire bistandsadvokater i saken, og man må velge en av disse: Christian Lundin, Hege Salomon, Brit Kjelleberg og Sigurd Klomsæt. Kontaktinformasjon til dem ligger her.

Lagmannsretten har besluttet hvem som har rett til bistandsadvokat i saken. Det gjelder alle som var inne på London, og alle som var i gata utenfor London, Per på hjørnet, Herr Nilen og Hjørnets Grill Kebab, mens skytingen pågikk. For alle andre må det foretas en konkret vurdering. Ta kontakt med koordinerende bistandsadvokat Christian Lundin hvis du ønsker saken din vurdert.

Vi har samlet det vi vet om voldserstatningsordningen, hva som vil gjelde for vår gruppe og hva man må gjøre for å komme med i ordningen, her:

Hva er voldserstatning?

Voldserstatning, tidligere kalt voldsoffererstatning, er en ordning hvor personer som er utsatt for en straffbar handling, kan få erstatning utbetalt fra staten i stedet for å selv måtte fremme krav mot gjerningsmannen. Når man kommer inn på ordningen, vil man få pengene utbetalt fra Kontoret for voldsoffererstatning når kravet er innvilget. Kontoret tar da over kravet mot gjerningsmannen. Det betyr at man kan få erstatning fullt ut selv om gjerningsmannen ikke har penger selv.

Det er flere ulike typer erstatning man kan få:

Oppreisning

Oppreisningserstatning er ikke ment å erstatte et konkret tap, men fungerer som et «plaster på såret» for det man har blitt utsatt for. I forbindelse med straffesaken mot Zaniar Matapour, vil krav om oppreisning behandles som del av rettssaken. De som har krav, er delt inn i grupper, og retten vil fastsette summen hver gruppe får.

VIKTIG: Å få tilkjent oppreisningserstatning i rettssaken vil fungere som en «inngangsbillett» til de andre typene erstatning, fordi man da vil ha oppfylt kravene for å komme inn i ordningene. For å bli tatt med i gruppebehandlingen i rettssaken, må man fremme krav om oppreisning via bistandsadvokat snarest. De andre kravene kan man fremme senere.

Slik behandles oppreisning i rettssaken mot Matapour

Koordinerende bistandsadvokat Christian Lundin har sortert de som har krav i saken inn i grupper, slik at retten kan foreta gruppebehandling av oppreisningskravet. Dette gjør man fordi det er for mange krav til at alle kan behandles individuelt. Den samme fremgangsmåten ble brukt i 22. juli-saken.

Gruppekravene innebærer at det internt i gruppene vil være folk med veldig forskjellig status når det gjelder hvor hardt de ble skadet og hvor store konsekvensene har vært. Husk på at gruppene kun gjelder oppreisning, og at menerstatning og økonomiske tap kommer i tillegg. Gruppene er som følger:

Gruppe 1: Folk som var i området og ikke fikk fysiske skader
Gruppe 2: De som overmannet Matapour
Gruppe 3: De som fikk fysiske skader, både av skudd og andre skader
Gruppe 4: Etterlatte

Tilleggserstatninger

I denne saken vil gangen være at alle andre krav fremmes som tilleggserstatning. Det kan være krav man er klar over nå, men også krav som oppstår fremover i tid, og derfor ikke er modne for å fremmes nå. Umodne krav kan for eksempel være medisinske forhold som ikke er avklart eller oppstår etter straffesaken.

VIKTIG: For tilleggserstatningene er det et krav at man har varslet eventuelle forsikringsselskap om de påførte utgiftene, slik at det blir vurdert om dekning kan gis av forsikringsselskapet. Ordningen med voldserstatning dekker kun det man ikke får dekket andre steder.

Noen typer tilleggserstatning som kan være aktuelle i denne saken:

Menerstatning

Menerstatning er aktuelt for dem som har fått en varig og betydelig skade av medisinsk art. Skaden kan være fysisk eller psykisk. Her vil det foretas en individuell vurdering av typen skade og betydningen for den personlige livsutfoldelsen.

Økonomiske tap og utgifter

Økonomiske tap som følge av den straffbare handlingen, kan også kreves erstattet. Dette kan for eksempel være utgifter til behandling, skader på eller tap av ting man hadde på seg under angrepet, og tap av arbeidsinntekt.

Erstatning til etterlatte

Etterlatte kan kreve erstatning for tap av forsørger der det er aktuelt, og erstatning for utgifter i forbindelse med dødsfallet, som til gravferd.

Hvilke krav må man oppfylle for å få erstatning?

Det er fire krav for å få tilkjent voldserstatning:

1. Anmeldelse

Det straffbare forholdet må være anmeldt til politiet. I vårt tilfelle er forholdet anmeldt.

Vi vil gjøre oppmerksom på at det er noe uklarhet rundt hvordan man vil bli behandlet dersom man ikke har status som fornærmet i straffesaken.

Bistandsadvokatene fremmer krav inn i rettssaken på vegne av alle sine klienter, uavhengig av om de har status som fornærmet. Det er retten som avgjør hvordan dette behandles. Dersom man får tilkjent oppreisning ved dom i rettssaken, vil man trolig ha samme status og rettigheter overfor Kontoret for voldsoffererstatning uavhengig av om man er fornærmet eller ikke.

Kontoret for voldsoffererstatning har imidlertid påpekt at en endring som ble gjort i lovverket i fjor, kan få betydning i vår sak. Loven om voldserstatning ble endret fra 1. januar 2023. Kontoret for voldsoffererstatning legger til grunn at de som meldte inn sine krav før denne datoen, vil behandles etter den gamle loven, mens de som fremmer kravene etter denne datoen, vil behandles etter ny lov. I den gamle loven kan kravet om erstatning behandles uavhengig av om man har status som fornærmet. Etter den nye loven må man ha status som fornærmet for å få erstatning. Har man ikke status som fornærmet, så anser Kontoret for voldsoffererstatning at anmeldelsesvilkåret ikke er oppfylt i din sak.

Politiet regner deg som fornærmet dersom du var på fortauet like utenfor London, Per på hjørnet eller Hjørnets Grill Kebab, rett innenfor døra på Per på hjørnet, inne på London i 1. etasje eller det ytterste rommet i kjelleren, og hvis du var med på å overmanne gjerningsmannen. Hvis du er i disse kategoriene, og ikke har status som fornærmet, bør du ta kontakt med politi og bistandsadvokat for å få avklart statusen din snarest.

2. Kravet må meldes inn i rettssaken

Du må også kreve at erstatningskravet ditt blir tatt med i straffesaken mot gjerningsmannen. Dette trenger du at bistandsadvokaten gjør for deg.

3. Beviskrav

Det er et krav at den straffbare handlingen er sannsynliggjort, altså bevis for at forholdet har skjedd. Dette kravet innfris som følge av rettssaken, og trenger ikke å følges opp av dere som har krav.

4. Årsakssammenheng

For krav om erstatning for konkrete økonomiske tap (altså alle krav unntatt oppreisning), må man dokumentere at den straffbare handlingen har forårsaket det økonomiske tapet. Kontoret for voldsoffererstatning skriver: «Kravet til årsakssammenheng kan best dokumenteres gjennom medisinsk dokumentasjon som vurderer om skaden har oppstått som følge av den straffbare handlingen, og at skaden er en nødvendig årsak for det aktuelle tapet.»

Bistandsadvokaten din vil hjelpe deg med å vurdere hvilken dokumentasjon du trenger, og hvordan du skal skaffe de erklæringene som er nødvendig.

Sivil prosess

Hvis man ikke har meldt krav inn i rettssaken, så kan man i teorien fremme kravet sitt gjennom en sivil prosess mot gjerningsmannen i etterkant. Dette er mye vanskeligere og gjør at man må ta mer ansvar selv, så vi anbefaler på det sterkeste at alle skaffer seg bistandsadvokat og kommer med i gruppebehandlingen.

Utbetaling

Når man har fått en rettskraftig dom på at man skal ha oppreisningserstatning, så har man seks måneder på seg til å søke Kontoret for voldsoffererstatning om å få utbetalt beløpet. Bistandsadvokatene har i stor grad meldt inn sine klienter til Kontoret på forhånd, så da vil det gå automatisk.

Det pådømte beløpet vil normalt være overført til konto innen fire uker fra Kontoret har mottatt den nødvendige dokumentasjonen i saken.

Dersom dommen fra Tingretten ankes, så vil trolig også erstatningen ankes. Da må man vente på at det kommer en rettskraftig dom fra Lagmannsretten eller Høyesterett.

For tilleggskrav vil det være en individuell behandling. Spørsmål om utbetalingstidspunkt må da rettes til Kontoret.