Inkalling til ekstraordinært årsmøte 10. desember kl 14.00

Inkalling til ekstraordinært årsmøte 10. desember kl 14.00

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte 10. desember kl 14.00 for å gjøre noen vedtektsendringer slik at årsmøtet i 2024 kan gjennomføres på en god måte.

Agenda:

01/2023 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner innkalling og sakspapirer.

02/2023 Valg av referent og protokollunderskrivere

Forslag til vedtak:
Årsmøtet valgte xxx til referent og xxx og xxx til å signere protokoll.

03/2023 Vedtektsendring

Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtok å endre følgende vedtekter:

§ 4.2 fra “Årsmøtet skal holdes innen utgangen av Januar måned” til “Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mai måned”
§ 9.2 fra “Styreleder og ett styremedlem har i fellesskap signaturrett, prokura og tilgang til Støttegruppas økonomiske midler” til “Styreleder alene eller to styremedlemmer i fellesskap har signaturrett og tilgang til støttegruppas økonomiske midler.”

Årsmøtet vedtok følgende tillegg til vedtektene:

§ 9.6 Styret gir prokura
§ 6.4 Årsmøtet velger revisor

04/2023 Valg av revisor

Forslag til vedtak:
Årsmøtet velger xxx til revisor for Støttegruppen

MERK! I henhold til vedtektene § 7.3 "På ekstraordinært årsmøte behandles bare de saker som var foranledning til innkallingen", vil det kun bli anledning til å komme med endringsforslag til de vedtektsendringene som legges frem for møtet.