Uttalelse fra Støttegruppa etter seminaret tirsdag

Uttalelse fra Støttegruppa etter seminaret tirsdag

På Støttegruppas åpne seminar tirsdag kom temaet ulovlig provokasjon og mulig frifinnelse av gjerningsmannen bak 25. juni opp. Støttegruppa har fått tilbakemeldinger om at tematikken vakte uro og bekymring hos våre medlemmer. Vi tar tilbakemeldingene på alvor.

Forsvarsadvokat Nils Christian Nordhus fikk spørsmål om hva som ville skje dersom retten kommer til at E-tjenesten har trådt over grensen for ulovlig provokasjon i sin kildeføring i forbindelse med etterretningsarbeidet som er knyttet til 25. juni-saken. Nordhus svarte at en slik konklusjon vil føre til frifinnelse.

Mens dette isolert sett er korrekt, vil Støttegruppa understreke at sannsynligheten for at dette skjer, er svært lav. Det er leit dersom oppmerksomheten rundt dette førte til unødig usikkerhet i forkant av rettssaken.

Vi viser til at EOS-utvalget, som er Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene, har gått grundig inn i saken, og konkludert med at E-tjenesten ikke har bedrevet ulovlig provokasjon i denne saken. Støttegruppa har tillit til at EOS-utvalget har gjort en grundig jobb før de kom til denne konklusjonen.

EOS-utvalget har gjennomgått et omfattende dokumentasjonsmateriale i saken fra både E-tjenesten og PST, og avhørt 23 ansatte i de to tjenestene. Om hendelsesforløpet skriver EOS-utvalget følgende:

«Søndag 19. juni 2022 initierte kilden en dialog med agenten. Kilden ønsket å opprette kontakt mellom ISILs medieavdeling og en ukjent ISIL-sympatisør med forespørsel om ISIL ville påta seg ansvaret for et planlagt terrorangrep i Norge. Onsdag 22. juni 2022 initierte agenten dialog med kilden der samtalen om det planlagte terrorangrepet i Norge fortsatte. Det var ikke ytterligere kontakt mellom agenten og kilden før angrepet 25. juni 2022.»

EOS-utvalget skriver også at agenten prøvde å stille en rekke krav for at «ISIL» skulle påta seg ansvaret for det planlagte angrepet i den hensikt å forsinke gjennomføringen av det: «Hensikten med å stille slike krav var å gi agenten og E-tjenesten mer tid til å avdekke og avverge angrepsplanene.»

EOS-utvalget påpeker videre at agenten ikke var involvert i planleggingen av angrepet, og at meldingsutvekslingen var såpass nært opp til angrepet at det er lite sannsynlig at samtalen kan ha ført til endringer i angrepsplanene. EOS-utvalget konkluderer med at det ikke er holdepunkter for at E-tjenesten har fremprovosert et angrep som ellers ikke ville ha skjedd, og at det heller ikke er holdepunkter for at kildeføringen medførte at angrepet ble mer alvorlig eller omfangsrikt enn det ellers ville ha blitt.

Støttegruppa vil til sist bemerke at vi må være forberedt på at gjerningsmannens forsvarer vil bruke ulike forsvarsstrategier som kan vekke bekymring og også fremstå provoserende for oss som er berørt i saken.

Støttegruppa beklager at dette temaet fikk såpass stor plass på seminaret, og at det ikke ble tilstrekkelig imøtegått der og da.

Vi tar med oss tilbakemeldingene, og vi lover å stå på videre for å være en støtte for dere under rettssaken.

Varme tanker til dere alle,

Espen Evjenth, leder i Støttegruppa 25. juni

 

EOS-utvalgets særskilte melding til Stortinget kan leses her.